×

Všeobecné obchodní podmínky Pricemarket Store Ltd. (Obchod Pricemarket)

(dále jen „všeobecné obchodní podmínky“). Prodávajícím se ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek označuje Pricemarket Store Ltd., 41 Devonshire Street, London (Obchod Pricemarket) IČO: 13974145, DIČ: 575762192 (dále jen „prodávající“).

Kontakty: obchod@pricemarket.cz

Zákaznická linka: 222 225 550

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

 

 1. Zboží je možné si vybrat prohlížením katalogu na těchto našich webových stránkách www.pricemarket.cz, s pomocí operátora na lince 02 222 05 550 (Po – Pia: 9:00 – 17:00)
 2. Při objednávání přes internet uveďte, prosím, následující údaje:

- Pokud nakupujete jako spotřebitel, tj. jako fyzická osoba, která nekoná při uzavírání smlouvy na dálku v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uveďte jméno, příjmení a adresu. Současně uveďte také Vaše telefonní číslo a e-mail.

- Pokud nakupujete v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností, uveďte rovněž jméno, IČ, DIČ a místo podnikání nebo sídlo.

 1. Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude okamžitě poslané potvrzení o přijetí objednávky. Detaily objednávky a předpokládaný termín dodání zboží až k zákazníkovi s Vámi dohodneme přes e-mail. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílané všechny další informace ohledně Vaší objednávky.
 2. Doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího neznamená uzavření kupní smlouvy. Po doručení potvrzení o přijetí objednávky dochází k ověření dostupnosti zboží ze strany prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřená až závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailového potvrzení, že je zboží připravené k vyzvednutí, resp., že bylo expedováno.
 3. Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dní. Zboží však obvykle expedujeme do 2 pracovních dnů. Zboží dodáme v pracovních dnech od 9:00 – 18:00, o přesném dni expedice a dodání zboží Vás budeme informovat e-mailem.
 4. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že v souladu s úst. § 15 odst. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuté a zpřístupněné třetím stranám, resp. okruhu příjemců uvedeným v bodě 24.23.
 5. Při přebírání zboží Vám doručíme doklad o převzetí zboží, které je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny Vám bude odeslaný v den dodání zboží formou e-mailu. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo ním určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud se:

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

b) dodává zboží, které je sestavené z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo kusu, 

c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 1. Prodávající je oprávněný odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo vykonal také závažné změny, které znemožnili realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které je možné od něj spravedlivě požadovat, není je schopný dodat zboží kupujícímu v lhůtě určené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě. Prodávající je povinný o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a vrátit mu už již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutou v smlouvě v lhůtě do 14 dní od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to převodem na účet určený kupujícím.
 2. Kupující je oprávněný i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní, ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem, jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Vyzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně ho vrátit prodávajícímu. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo e-mailem na adrese obchod@pricemarket.cz způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Kupující může použit formulář na odstoupení od smlouvy. Pokud se takto rozhodnete, zašlete nám společně se zbožím Vámi podepsané písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením Vašeho jména a příjmení, Vaší adresy, čísla objednávky, datumu objednání a čísla účtu pro finanční vypořádání.
 3. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.
 4. Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy zpět poštou na adresu Zákaznické centrum Pricemarket, provozuje společnost Pricemarket Store Ltd., Rezidenční 293, Šimonovice 46312. Kupující je odstoupením od smlouvy povinný doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozený, podle možnosti v originálním obale a nepoužívaný. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není je povinný uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vrácené do 14 kalendářních dní ode dne, kdy bude prodávajícímu doručené oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude uskutečněná stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotknuté právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtované žádné další poplatky...
 5. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použité a je poškozené nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížená v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení, potřebného na zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti seznámený. 13. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používaný, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši, náklady, které vznikli prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulované podle ceníku pro pozáruční servis zboží.

Kupující je povinný ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíc ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou tovaru v čase odstoupení od kupní smlouvy.

 1. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží (spolu se všemi platbami, které od něho přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků) v lhůtě 14 kalendářních dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinný vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží před tím, jako mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. doručené nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. zpět prodávajícímu.
 2. Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat dopředu. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti od velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti. Odkud se vrací zboží a od cen, za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje svoje služby ve výši od 2,- EUR do 150,- EUR.
 3. Pokud kupující nesplní některý ze svých výše uvedených povinností, tak podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, tak odstoupení od smlouvy není platné a účinné, pokud kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinný vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží nazpět kupujícímu.
 4. Kupující (Spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy, předmětem, které je:

a) poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel vyhlásil, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupeni od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud by došlo k úplnému poskytnuti služby,

b) prodej zboží zhotoveného podle vlastních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

c) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti anebo zkáze,

d) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušený,

e) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

f) prodej knih nedodávaných v ochranném obale,

g) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy 

h) kupní cena zboží Vám bude vždy potvrzena v upřesnění objednávky e-mailem. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

 1. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny jako konečné. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není je uvedeno jinak. Běžná cena znamená cenu zboží, za kterou předmětné zboží nabízíme bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta cena, která lépe odráží cenu daného výrobku v daném čase na trhu.
 1. Záruční podmínky jsou upravené reklamačním řádem.

- Pokud zboží vykazuje zjevné chyby, t.j. zejména pokud je Zboží Kupujícímu prodané v poškozeném transportním obalu, je Kupující oprávněný Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachovaný nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení Kupujícího.

- V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době chyby Zboží, může Kupující uplatnit svou Reklamaci. U výrobků, které ke svému fungování využívají akumulátor, resp. různé druhy baterií, se běžné opotřebení akumulátoru, resp. baterie, nepovažuje za vadu tohoto výrobku, jelikož se tu jedná o součásti výrobků, které běžným používáním přirozeně ztrácejí svou životnost.

- Délka záruční doby pro kupující, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu článku 1. Všeobecné ustanovení a definice, odsek 3, bod 1.i., se řídí platnými ustanoveními Zákona, trvá teda 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručené poštou nebo kurýrem, (viz. kontakty) zodpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.

- Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručené písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy, se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinné vrátit všechno, co si na její základě poskytly.

- V případě reklamace Prodávající nezodpovídá za ztrátu dát, respektive za škodu způsobenou ztrátou dat, které byly uloženy v zařízení. Kupující si je povinný před reklamací data sám zálohovat.

- Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel – kupující právo, aby byla bezplatně včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel – kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, anebo pokud se vada týká pouze součásti zboží, výměnu součásti věci, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady

- Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit závadnou věc za nezávadnou, pokud to spotřebiteli - kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

- Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, a která bráni tomu, aby se věc mohla řádně používat jako věc bez vady, má spotřebitel - kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Ta samá práva náleží spotřebiteli – kupujícímu. Pokud se jedná o odstranitelné vady, pokud však spotřebitel – kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jsou to jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel – kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci

- Prodávající poučil spotřebitele - kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z úst. § 622 Občanského zákoníku (bod 1. tohoto článku) a právech, které mu vyplývají z úst. § 623 Občanského zákoníku (bod 2. tohoto článku) tak, že umístil tento Reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu Prodávajícího a spotřebitel - kupující měl možnost si ho přečíst v čase před odesláním objednávky.

- Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv v smyslu úst. § 622 a úst. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinná určit způsob vyřízení reklamace podle úst. § 2 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele ihned, ve složitějších případech do 3 dní od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, hlavně pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dní ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřeší ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřešit aj později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle jak 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy nebo má právo na výměnu zboží za nové. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (e-mailem a doporučeným listem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručený reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo podle stanoviska určené osoby (dále jen “odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží, ani jiné náklady souvisící s odborným posouzením zboží.

- Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinná v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu muže kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určení osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jako i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady snáší prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou chybu zboží, může reklamaci uplatnit znova; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinný kupujícímu uhradit do 14 dní ode dne znova uplatnění reklamace všechny náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, rovněž i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znova uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

- Reklamace se uplatňuje poštou na adrese: Pricemarket - reklamační oddělení, provozuje společnost Pricemarket Store Ltd., Rezidenční 293, Šimonovice 46312

- Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad potvrzující koupi zboží(faktura), který slouží jako záruční list a vyplněný reklamační list.

- V případě, že Kupující využije své právo a vyžaduje odstranění poruchy Zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určené jiný subjekt jako Prodejce, jehož místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u subjektu uvedeného v záručním listě.

- V případě, že není možné uplatnit záruční opravu u jiného subjektu než u prodejce, zajistí záruční opravu prodejce. Prodejce v den přijetí reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, ve kterém přesně označí vady zboží v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele. Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího formou dohodnutou s kupujícím.

- Reklamace včetně odstranění poruchy musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění Reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

- V situaci, kdy je Zboží potřeba poslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, koná Kupující tak, aby bylo Zboží zabalený do vhodného obalu, které Zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu Zboží. V případě přepravy křehkého Zboží, doporučujeme zásilku označit příslušnými symboly.

- Pokud je reklamované zboží doručené poštou nebo kurýrem, zodpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladniční blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele.

- Zodpovědná osoba v plné míře zodpovídá za sledování plynutí lhůty na reklamaci v souladu s příslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka o vybavení reklamace zákonem určené lhůtě formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

- Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem dohodnutým s Kupujícím k převzetí opraveného Zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě, zboží spolu s reklamačním protokolem doručený Kupujícímu formou doporučené zásilky.

- Při jakékoliv návštěvě servisního technika u Kupujícího je potřeba, aby byl zhotoven protokol o zjištěných poruchách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

- Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborné manipulaci se Zbožím, t.j. zejména při:

- porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud nějaké na výrobku jsou

- používání Zboží v podmínkách, které svými parametry nevyhovuje parametrům uvedeným v dokumentaci k Zboží

- Pokud není Kupující - spotřebitel spokojený s vyřízením reklamace Prodávajícího nebo když se Kupující – spotřebitel obrátil na Prodávajícího se žádostí o nápravu a nebyl spokojený se způsobem, jakým Prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má Kupující – spotřebitel právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na takovou žádost odpoví zamítnutím nebo na ní neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, má Kupující – spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektem alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeným Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk). Kupující – spotřebitel je oprávněný si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů, na který se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

- V případě jakékoliv Reklamace informuje Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím na povahu reklamace nabídne Kupujícímu, aby ho navštívil servisní technik a opravu poruch Zboží provedl na místě případní instalace, t.j. u Kupujícího

- Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovená jiná záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží k soukromým potřebám [§ 620 odst. 1 Občanského zákoníku]. Pokud kupující není je spotřebitel v smyslu článku 1. Všeobecná ustanovení a definice pojmů, odsek 3, bod 1.i., záruční doba trvá 12 měsíců.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu, během které kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

- V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedené vyměněné zboží. Případně další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží začíná běžet záruční doba ode dne převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

- Všechny opravy uplatněné právem jsou v záruční době bezplatné.

- V případě reklamace nezodpovídáme za ztrátu dat, respektive za škodu způsobenou ztrátou dat, která byla uložena v zařízení

- Záruční doba běží od převzetí zboží.

- Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinný po skončení záruční opravy zboží převzít. Jestliže dojde k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znova od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou). Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.

- Pro uplatnění záruky se stačí prokázat pouze daňovým dokladem (fakturou), který slouží jako záruční list, pokud ale ovšem byl při koupi dodaný i záruční list, doporučujeme si ho vzít s sebou při uplatnění.

- Daňový doklad Vám bude odeslaný v den dodání zboží formou e-mailu.

- Spolu se zbožím Vám bude doručený i záruční list (pokud není přiložený, slouží jako záruční list faktura, která Vám bude zaslaná na e-mail po doručení zboží).

- Záruční list můžete samozřejmě též poslat poštou - spolu s číslem své objednávky a okopírovanou fakturou - na adresu: Zákaznické centrum Pricemarket, provozuje společnost Pricemarket Store Ltd., Rezidenční 293, Šimonovice 46312

- Potvrzený záruční list zašleme zpět na Vaši adresu, kterou jste uvedli v objednávce (pokud neuvedete jinou).

- Záruční listy nepotvrzujeme přímo, protože zboží nerozbalujeme a fyzicky nekontrolujeme. Toto privilegium náleží vždy zákazníkovi, které si zboží zakoupil. Proto vám dáváme prostor zboží nejdříve pečlivě zkontrolovat a vyzkoušet.

 1. Prodávající nezodpovídá za zpožděnou dodávku zboží zaviněnou udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je oprávněný důkladně zkontrolovat zboží, jako i jeho obal, při jeho převzetí od přepravce/kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozený, je povinný tuto skutečnost oznámit dopravcovi a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je povinný ihned při převzetí zboží vytvořit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodový zápis), jehož správnost potvrdí dopravce.

 

Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra nebo poškození zboží vinou kurýrní službou je nutné v takovýchto případech uplatňovat přímo u pracovníka kurýrní služby. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží kupující zapíše do dokladu o převzetí zboží.

 

Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo prokazatelné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději v čase, který je určený při jednotlivých přepravních společnostech v dokumentu „Způsoby doručení“ a „Reklamace“. Nároky ze zjištěných vad, na které se přišlo později, takto poškozeného zboží je možné uplatnit, pokud se prokáže, že reklamované vady mělo zboží už v době převzetí od dopravců. Před prvním použitím je kupující povinný prostudovat si záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důkladně řídit.

 

 1. Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží, a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Pokud se zboží nedodá z důvodu vyšší moci, nebo z důvodu ukončení jeho výroby, prodávající bezodkladně informuje kupujícího o důvodu nedodání. Prodávající je povinný poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její časti budou při zrušení objednávky finanční prostředky vrácené kupujícímu ve lhůtě 14 kalendářních dní stejným způsobem, jaký použil kupující při svojí platbě. Tím není dotknuté právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtované žádné další poplatky.

 

 1. Body 8. až 16. těchto všeobecných obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty, které nesplňují definici spotřebitele uvedenou v úst. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele.
 2. Pokud spotřebitel není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítnutím nebo na ní neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

 

Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Inspektorát SOI pro Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 0915 796 519

www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použit platformu řešení sporů online (dále jen jako „RSO“) na řešení svých sporů, v jazyku, který si zvolí. Kupující - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využit platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformy RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí byt dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

 1. Osobní údaje a jejich ochrana

25.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinný oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

 

25.2. Kupující, resp. dotknutá osoba (dále jako „kupující“ nebo „dotknutá osoba“), poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícím, a proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, registrace na internetovém obchodě www.pricemarket.cz, realizování marketingových aktivit, informacích o novinkách a akciových nabídkách.

 

25.3. Prodávající zpracovává osobní údaje dotknutých osob na marketingové účely na základě jejich žádosti, resp. souhlasu dotknuté osoby v souladu s § 11 odst. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů v znění pozdějších právních předpisů. Dotknutá osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na tento účel při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu www.pricemarket.cz, při registraci na internetovém obchodě www.pricemarket.cz nebo jiným vhodným způsobem. Dotknutá osoba vyjadřuje svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky nebo při registraci na internetovém obchodě www.pricemarket.cz, aby prodávající zpracoval a uschovával její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o novinkách a akciových nabídkách, zpracovával jich ve svém informačním systému Marketing. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího.

 

25.4.Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu úst. § 10 odst. 3 písm. b) zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů bude prodávající jako provozovatel v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotknuté osoby, neboť zpracování osobních údajů kupujícího bude vykonávané prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nevyhnutelné na plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu úst. § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedené výše, a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akciích na nabízených zbožích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílaní informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených zboží. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zabezpečí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne v lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

 

25.5 . Prodávající vyhlašuje, že v souladu s úst. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výhradně na účel uvedený v bodě 25.2. těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

25.6. Prodávající vyhlašuje, že v souladu s úst. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ zajistí, aby se osobní údaje zpracovaly a využívaly výhradně způsobem, který zodpovídá účelu, na který byly shromážděné.

 

25.7. Prodávající vyhlašuje, že v souladu s úst. § 6 odst. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným všeobecně závažným právním předpisem, a ani jich nebude obcházet.

 

25.8. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat

1/ potvrzení, či jsou nebo nejsou osobní údaje o něj zpracované,

2/ ve všeobecné srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:

 1. a) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenovaný,
 2. b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, když prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,
 3. c) účel zpracování osobních údajů,
 4. d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 odst. 4 první věty ZnOOÚ a
 5. e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména: - poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí mu i čas platnosti souhlasu, a pro kupujícího je povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákonu, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který tuto povinnost ukládá, a vyrozumí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,

- okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněné,

- třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté, - okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněné,

- třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté, - okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněné,

- formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněné,

- třetí krajiny, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto krajin uskuteční přenos osobních údajů,

25.9. Při vydaní rozhodnutí podle odstavce 25.14. je kupující oprávněný obeznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:

1/ ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z kterého získal její osobní údaje na zpracování,

2/ ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

3/ opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

4/ likvidaci jejich osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

5/ likvidaci jejich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákonu

6/ blokování jejich osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím času jeho platnosti, pokud prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.

25.10. Právo kupujícího podle bodu 25.9. bodu 3 a 4 možno omezit, pouze pokud taková omezení vyplývá z zvláštního zákonu nebo jeho uplatněním by byla porušená ochrana kupujícího, nebo by byla porušená práva a svobody jiných osob.

25.11. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči

1/ zpracování jejich osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracované na účely přímého marketingu bez jejich souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

2/ využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího na účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo 3/ poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího na účely přímého marketingu. 25.12. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má právo u prodávajícího kdykoliv namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahovaní do jejich práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo můžou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinný osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

25.13. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobní, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právně účinky nebo významný dosah, pokud se také rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejich osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinný žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumaní rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího v lhůtě podle bodu 25.20. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to ustanovuje zvláštní zákon, ve kterém jsou upravená opatření na zabezpečení oprávněných zájmů kupujícího, anebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, anebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření na zabezpečení oprávněných zájmů kupujícího.

25.14. Pokud kupující uplatní svoje právo

1/ písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje svoje právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákonu; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,

2/ osobně ústní formou do zápisu, ze které musí být zřejmé, kde právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo pořídil zápis, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinný odevzdat kupujícímu,

3/ u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinný tuto žádost nebo zápis odevzdat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

25.15. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky návrh na zahájení konání o ochraně osobních údajů.

25.16. Pokud Kupující nemá způsobilost na právní úkony v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

25.17. Pokud kupující nežije, jeho práva, které měl podle tohoto zákonu, může uplatnit blízká osoba.

25.18. Žádost kupujícího podle bodu 25.8., 25.9. 1/, 3/ až 6, a bodu 25.11. až 25.13. vyřeší prodávající bezplatně.

25.19. Žádost kupujícího podle bodu 25.9.

2/ vyřeší prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výšku účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopii, se opatřením technických nosičů a s odesláním informace kupujícímu, pokud zvláštní zákon neustanovuje jinak.

25.20. Prodávající je povinný písemně vybavit žádost kupujícího podle odstavců 25.19. a 25.20. nejpozději do 30 dní ode dne doručení žádosti

25.21. Omezení práv kupujícího podle bodu 25.9. prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí kupujícímu a Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

 

 1. Kupující po odeslaní objednávky, anebo registraci může v případě vyjádření souhlasu dostat zprávy o nabídkách zboží, akciích a službách prodávajícího. Objednatel může zasílání kdykoliv odvolat.
 2. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se obeznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu, a že s nimi souhlasí.
 3. Kupující souhlasí se zařazením do aktuálně probíhajících propagačních soutěží (dále jen jako „soutěž“). V případě výhry, výherce může výhru odmítnout.
 4. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku (v případě pokud kupující nevystupuje jako spotřebitel), zákonu č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodě a o změně a doplnění zákonu č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcích ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákonu č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a Zákonu č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných nákupních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných obchodních podmínek. Platně uzavřená smlouva se však řídí všeobecnými obchodními podmínkami v čase, ve kterém byla uzavřena. je splněna umístěním na internetové stránce www.pricemarket.cz.
 7. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.